__PRESENTACIÓ DEL DOSSIER__external image bot_tornar.png (<--enllaç al document en ¨Word)

"El arte supremo del maestro consiste en despertar el placer de la expresión creativa y del conocimiento".

(Alber Einstein, 1945)

external image mafalda.jpg

Vull presentar aquest dossier de premsa amb aquesta frase d'Albert Einstein, perquè en un món tan ple d'injustícia i tan mancat de valors com el que tenim, la dificultat d'un mestre no resideix en transmetre els coneixements del currículum, sinó en aconseguir que els infants siguin capaços de créixer amb l'esperit crític que els permeti tenir el seu propi criteri, crear les seves pròpies idees i gaudir de la descoberta del coneixement. En aquest sentit, un mestre ha de ser un referent de cultura, ha de ser una persona amb inquietuds vers l'actualitat que l'envolta i ha de poder transmetre aquestes inquietuds als seus alumnes.


És per aquest motiu que vull destacar l'elaboració d'aquest dossier de premsa com un treball que ens ha d'acompanyar al llarg de la nostra tasca professional; no com un treball acad'emic, sinó com una necessitat de formació cultural constant. El seu contingut ens permet viatjar per temàtiques tan interessants com la controvertida política educativa del nostre país i la realitat socioeducativa que se'n deriva, la situació actual de les escoles en funció de les darreres avaluacions PISA i com les noves tecnologies han impregnat les nostres aules. En altre ordre de coses, també la situació dels serveis inherents als centres educatius (com el menjador escolar) i els aspectes derivats de l'organització escolar (com els horaris, la setmana blanca, etc), hi tenen cabuda en aquest dossier.

Com a mestres no podem estar al marge de l'actualitat, educativa o de qualsevol altre índole, perquè el que aportarem a la nostra aula serà el que nosaltres mateixos som, i el que impregnarà els nostres alumnes seran els nostres hàbits, la nostra manera de fer, les nostres inquietuds, els nostres valors, etc.

Si volem crear ciutadans amb cultura, persones independents amb criteri propi que siguin capaços d'establir una opinió contrastada i personal de la realitat que els envolta, hem de ser nosaltres els primers que hem de tenir aquesta virtut, i no hi ha millor camí per l'adquisició creativa del coneixement que l'accés a la informació de forma selectiva, diversa i aprofundida.

Jordi Bermúdez Martos